ENVIRONMENT


ระบบการผลิตเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้สภาพอากาศเกิดมลพิษ
โรงงานของเราผลิตงานด้วยความห่วงใยสภาพแวดล้อม

จึงวางใจได้ว่า บริษัทของเรา ไม่มีการผลิตที่จะทำให้ สภาพแวดล้อมเป็นพิษอย่างแน่นอน.

"Development of Green Carton Box Co.,Ltd. is not only about business performance,our realizes the importance of developing and preserving the environment. "

"Our product in mind the significance of environmental preservation, we focus on production process to enhance efficiency and optimize resources utilization while minimizing the impact on enviroment, for a better tomorrow."

 • Lorem
 • Ipsum
 • Dolor

Green Carton Box co., Ltd.

iso 2001 : 2008

ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2537 ดำเนินการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก, กล่องไดคัท, แผ่นรอง,แผ่นรองไดคัท เปิดโลกการพิมพ์ด้วยระบบ FLEXO , LONG WAY สำหรับผลิตกล่องกระดาษฟูก สู่บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่

It was established in 1994 for the purpose of manufacturing corrugated carton box, die-cut box , supporting pad, diecut supporting pad Printing by the system of FLEXO, LONG WAY for producting packages as we adhere to make the high quality products wihth trustworthy services.

product of company
cartonbox.

สินค้าของเราพร้อมจะตอบสนองต่อความ ต้องการของท่านได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมเครื่องจักรที่มีศักยภาพในการผลิต และ บริการที่รวดเร็วทันต่อการใช้งาน

Our Product have been developed continuously in Production process and service to respond to the demands of the customer. That grows very fast in currently.

กระบวนการผลิต และ กำลังการผลิต
เครื่องผลิตกล่อง

IN-LINE-ISOWA

เครื่องทำกล่องสำเร็จในขั้นตอนเดียว
เริ่มจากกระดาษ 1 แผ่น ตัดตามขนาด ทับรอยด้านยาว
พิมพ์ Slot นับจำนวน และ มัด ออโต้
สามารถผลิตกล่อง 150 กล่อง ภายในเวลา 1 นาที

SERVICE

cartonbox.

บริการขนส่งรวดเร็วทันใจ ตรงตามกำหนดส่งของลูกค้า
ด้วยทีมขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานโดยเฉพาะ
ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยรถ 6 ล้อ และ 4 ล้อ ของทางบริษัทเราเอง

นโยบายคุณภาพ

1. เพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าทุกชิ้นที่เผลิตออกมามีคุณภาพตรงกับความต้องการของลุกค้า

" Ensures that all production products to meet customer quality specific)
(Ensures that all production products to meet customer quality specific. "

2. เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและระบบบริหารคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

" Customer satisfaction and quality management systems are developed)
(Customer satisfaction and quality management systems are developed. "


วัตถุประสงค์คุณภาพ

 • no.1

  เพื่อผลิตสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการของลูกค้า

  "To produce the products accurately and completely to meet the needs of customers."

 • no.2

  เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต

  "To reduce waste in the production process."

 • no.3

  เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

  "To deliver the goods at the specified time."

 • no.4

  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

  "In order to increase the personnel in the organization."

 • no.5

  เพื่อเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวัง

  "To focus on customer satisfaction."

 • no.6

  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองคืกรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

  "To the various agencies. Continuous improvement in performance."

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560บริษัท กรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด

บริษัทผู้ขาย กล่องกระดาษลูกฟูก
บริษัทชั้นนำด้านกล่องกระดาษ
บริษัทที่ได้รับการยอมรับสงสุด

company seller fot Carton Box
The Leading For CartonBox and Courrugate PP Box The company is recognized